Spring - wiosna

czwartek, 29 maja 2014

Putin i jego drużyna

UNIA EUROAZJATYCKA
Przygotowania 600 stronicowego dokumentu trwały kilka lat. W opinii prezydenta Rosji Putina EUG, czyli Euroazjatycka Unia Gospodarcza będzie najbardziej liczącym się na świecie partnerem gospodarczym ?
Ambitny plan Rosji na 2015 rok ! Ostat­nie wy­da­rze­nia na Ukra­inie, do­ty­czą­ce ewen­tu­al­ne­go sto­wa­rzy­sze­nia z Unią Eu­ro­pej­ską, zwró­ci­ły także uwagę na plany Rosji, dą­żą­cej do wzmoc­nie­nia swo­jej mię­dzy­na­ro­do­wej po­zy­cji. Ro­syj­skie wła­dze od kilku lat lan­su­ją kon­cep­cję usta­no­wie­nia ści­ślej­szej unii państw, wcho­dzą­cych wcze­śniej w skład Związ­ku Ra­dziec­kie­go, która sta­ła­by się prze­ciw­wa­gą dla roz­sze­rza­ją­cej się Unii Eu­ro­pej­skiej. We­dług pla­nów Mo­skwy, w 2015 roku swoje funk­cjo­no­wa­nie ma roz­po­cząć Unia Eu­ro­azja­tyc­ka, w skład któ­rej, do­ce­lo­wo, mia­ły­by wejść kraje zgru­po­wa­ne obec­nie we Wspól­no­cie Nie­pod­le­głych Państw. W pro­ce­sie tym udzia­łu nie wezmą oczy­wi­ście Litwa, Łotwa i Es­to­nia, które są pań­stwa­mi człon­kow­ski­mi Unii Eu­ro­pej­skiej, oraz, praw­do­po­dob­nie, Moł­da­wia i Gru­zja, które pod­czas szczy­tu w Wil­nie pa­ra­fo­wa­ły umowy o sto­wa­rzy­sze­niu z Bruk­se­lą.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz